Regulamin korzystania z usług systemu PETIO i TRAVMAN (PETIO / TravMan)

(Aktualizacja 22.10.2017) 

 • 1

Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin został sporządzony przez spółkę DataMatica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-962 Warszawa, przy ul. Kieślowskiego 3D lok 1,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000356460, REGON 142424023, NIP numer: 521-35-68-738.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Systemu PETIO / TRAVMANprzez Użytkowników oraz zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną poprzez Serwis PETIO / TRAVMANw zakresie wynikającym z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

 

 • 2

Definicje

 1. Abonament– opłata uiszczana przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy za możliwość korzystania przez Użytkownika z Systemu PETIO / TRAVMANw rozszerzonym zakresie w stosunku do wersji darmowej przez czas oznaczony, wybrana przez Użytkownika spośród ofert wyszczególnionych przez Usługodawcę w aktualnym cenniku dostępnym w Serwisie PETIO / TRAVMANlub w sklepie internetowym Usługodawcy.
 2. Aplikacja– oprogramowanie pod nazwą GPS.TRACKMAN.PL lub aplikacja PETIO / TRAVMANstworzone przez DataMatica Sp. z o.o. i udostępniane Użytkownikowi do pobrania za pośrednictwem Serwisu TRACKMAN, AppStore lub GooglePlay, przeznaczone do instalacji w pamięci Urządzenia Mobilnego, służące do korzystania z Systemu PETIO / TRAVMANi stanowiące jego element.
 3. Lokalizator– urządzenie będące nadajnikiem sygnału satelitarnego, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Systemu PETIO / TRAVMANza pomocą Aplikacji lub Serwisu TRACKMAN. Lokalizator znajduje się w ofercie Usługodawcy i może zostać nabyty przez Użytkownika za pomocą Aplikacji lub Serwisu TRACKMAN.
 4. Regulamin– niniejszy dokument, określający zasady zawierania Umowy, zasady korzystania z Systemu PETIO / TRAVMANoraz zasady korzystania z Serwisu TRACKMAN.
 5. Serwis PETIO / TRAVMAN– serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, umożlwiający Użytkownikowi korzystanie z Systemu PETIO / TRAVMANznajdujący się na domenie: http:// TRACKMAN.PL .
 6. System PETIO / TRAVMAN– system umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z monitoringu satelitarnego za pośrednictwem Aplikacji z wykorzystaniem Lokalizatora. System umożliwia ustalenie pozycji geograficznej osoby będącej w posiadaniu Lokalizatora lub przedmiotu, w którym umieszczony jest Lokalizator.
 7. Umowa– umowa o świadczenie Usługi Systemu PETIO / TRAVMANprzez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której treść stanowią postanowienia Regulaminu.
 8. Urządzenie Mobilne– urządzenie pozwalające na korzystanie z Systemu PETIO / TRAVMANoraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy lub tablet.
 9. Usługi Systemu PETIO / TRAVMAN– usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w oparciu o niniejszy Regulamin z wykorzystaniem Systemu TRACKMAN.
 10. Usługodawca– DataMatica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-511 Warszawa, przy ul. Belgijskiej 11, Spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000356460, REGON 142424023, NIP numer: 521-35-68-738, prowadząca Serwis PETIO / TRAVMANoraz świadcząca Usługi Systemu PETIO / TRAVMANna rzecz Użytkowników.
 11. Użytkownik– podmiot korzystający z Systemu PETIO / TRAVMANświadczonych przez Usługodawcę.

 

 • 3

Regulamin Świadczenia Usług Systemu PETIO / TRAVMAN

 1. Usługodawca świadczy Usługi Systemu PETIO / TRAVMANzgodnie z Regulaminem.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy (w procesie rejestracji), a także umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu PETIO / TRAVMANoraz w Aplikacji.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego zaakceptowania.
 4. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym przyczyn technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Serwisu PETIO / TRAVMANlub Systemu TRACKMAN.
 5. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 30 dni od dnia umieszczenia treści nowego Regulaminu w Serwisie PETIO / TRAVMANlub w Aplikacji oraz przesłania informacji Użytkownikom na adresy e-mail wskazane podczas procesu rejestracji. Usługi rozpoczęte i opłacone odpowiednim Abonamentem przed skuteczną zmianą Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach do czasu ich wygaśnięcia.
 6. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian Regulaminu ma możliwość wypowiedzenia Umowy na warunkach opisanych w §7 Regulaminu.
 7. Użytkownikiem może być jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 • 4

Korzystanie Z Systemu TRACKMAN

 1. System PETIO / TRAVMANumożliwia korzystanie z systemu monitoringu satelitarnego za pośrednictwem serwisu GPS.TRACKMAN.PL i Urządzenia Mobilnego z aplikacją DM TrackMan, którego dysponentem jest Użytkownik, pozwalającego na transmisję danych z użyciem sieci telekomunikacyjnej dowolnego operatora telekomunikacyjnego mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami oraz przy wykorzystaniu:
  1. Aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym lub serwisu GPS.TRACKMAN.PL;
  2. sygnału przesyłanego przez satelity oraz stacje kontrolne, tworzące system lokalizacji satelitarnej;
  3. Lokalizatora;
  4. usługi transmisji danych świadczonej przez operatora telekomunikacyjnego;
  5. serwerów Usługodawcy.
 2. Lista funkcjonalności Systemu PETIO / TRAVMANstanowiZałącznik nr 1 do Regulaminu –funkcjonalności Systemu PETIO / TRAVMANudostępnione Użytkownikowi są uzależnione od rodzaju wybranego Abonamentu i modelu Lokalizatora. Opis Abonamentów (plan Starter – bezpłatny oraz płatne A,B,C) znajduje się w serwisie internetowym trackman.pl oraz w sklepach internetowych prowadzonych przez usługodawcę.
 3. Użytkownik korzysta z systemu monitoringu satelitarnego w ramach Systemu PETIO / TRAVMANw sposób następujący:
 4. Lokalizator, za pomocą nadawanego sygnału, określa aktualną pozycję geograficzną osoby posiadającej Lokalizator lub przedmiotu w którym umieszczony jest Lokalizator, z dokładnością zależną od cech Lokalizatora,
 5. Lokalizator przekazuje dane o aktualnej pozycji wraz z danymi identyfikującymi Lokalizator do Serwera GPS,
 6. w dalszej kolejności serwis PETIO / TRAVMANlub Aplikacja zainstalowana na Urządzeniu Mobilnym komunikuje się z serwerem Usługodawcy, w celu przesyłania danych związanych z monitoringiem satelitarnym i wizualizacji ich na mapie na Urządzeniu Mobilnym.
 7. W przypadku udzielenia dostępu do serwisu WWW, Użytkownik może skorzystać z Systemu PETIO / TRAVMANbez używania Aplikacji – bezpośrednio z konta Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie TRACKMAN.
 8. W celu zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym, Użytkownik pobiera Aplikację z serwera Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu TRACKMAN, AppStore lub GooglePlay.
 9. Użytkownik może zainstalować Aplikację na Urządzeniu Mobilnym kompatybilnym z Systemem PETIO / TRAVMANpostępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia Mobilnego w trakcie instalacji.
 10. Do korzystania przez Użytkownika z Systemu PETIO / TRAVMANniezbędne jest posiadanie Lokalizatora. Lokalizator jest możliwy do nabycia u Usługodawcy – bezpośrednio w Serwisie PETIO / TRAVMANlub za pomocą Aplikacji. Za rejestrację i korzystanie z Systemu PETIO / TRAVMANprzy pomocy urządzeń nie zakupionych u Usługodawcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Korzystanie z funkcji Aplikacji wymaga połączenia z serwerem Usługodawcy poprzez sieć telekomunikacyjną i skorzystanie z usługi transmisji danych. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez operatora.
 12. Usługa transmisji danych z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej, umożliwiająca korzystanie z Aplikacji, nie są usługami świadczonymi przez Usługodawcę (w tym nie są elementem Systemu TRACKMAN) i są dostarczane przez podmioty trzecie inne niż Usługodawca.
 13. Poprawność działania systemu PETIO / TRAVMANmonitorowana jest przy pomocy serwisu Crashlytics zgodnie z polityką Crashlytics Privacy Policy (http://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf)

 

 • 5

Wymagania Techniczne Niezbędne Do Korzystania Z Systemu TRACKMAN

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, umożliwiające skorzystanie z Systemu PETIO / TRAVMANprzez Użytkownika, obejmują:

 1. kompatybilne z Systemem PETIO / TRAVMANpoprawnie skonfigurowane i znajdujące się w zasięgu sieci telekomunikacyjnej Urządzenie Mobilne, którego dysponentem jest Użytkownik.
 2. dostęp do internetu przez przeglądarkę www lub Aplikację zainstalowaną na kompatybilnym z Systemem PETIO / TRAVMANUrządzeniu Mobilnym, którego dysponentem jest Użytkownik,
 3. lokalizator kompatybilny z Systemem PETIO / TRAVMANpoprawnie skonfigurowany i znajdujący się w zasięgu GPS i sieci telekomunikacyjnej, którego dysponentem jest Użytkownik. Instrukcja konfiguracji i lista urządzeń kompatybilnych dostępna jest serwisie internetowym TRACKMAN.
 4. aktywną i poprawnie skonfigurowaną na Urządzeniu Mobilnym usługę transmisji danych, udostępnioną przez operatora telekomunikacyjnego oraz uaktywnioną na Urządzeniu Mobilnym, którego dysponentem jest Użytkownik.

 

 • 6

REJESTRACJA

Rejestracja Użytkownika odbywa się poprzez zarejestrowanie adresu e-mail i numeru IMEI zakupionego u Usługodawcy Lokalizatora bezpośrednio w systemie PETIO / TRAVMANlub za pośrednictwem Usługodawcy. Po rejestracji Użytkownika możliwe jest dodanie monitorowanych w Systemu PETIO / TRAVMANLokalizatorów.

 • 7

Zawarcie i Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania rejestracji Użytkownika w Serwisie PETIO / TRAVMAN.
 2. Użytkownik otrzymuje automatyczne powiadomienie o możliwości rozpoczęcia korzystania z Systemu PETIO / TRAVMAN.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony zgodnie z wybranym i opłaconym Abonamentem. Postanowienia Regulaminu stanowią treść Umowy.
 4. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy na warunkach określonych w przepisach Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827)
 5. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:
  1. korzystania z Systemu PETIO / TRAVMANlub Aplikacji, w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem;
  2. braku wniesienia opłat Abonamentowych w przypadku taryf innych niż darmowa.
 6. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku aktywnych Usług Systemu PETIO / TRAVMANobjętych Abonamentem, rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu objętego wykupionym Abonamentem.
 7. Dla skuteczności oświadczeń składanych drugiej Stronie dotyczących wypowiedzenia Umowy Strony przyjmują przesłanie stosownych, jednoznacznych oświadczeń na adres poczty elektronicznej lub pisemnie. W odniesieniu do Użytkownika będzie to adres elektroniczny podany w formularzu rejestracyjnym, a w odniesieniu do Usługodawcy:info@trackman.pl
 8. W przypadku rozwiązania Umowy, Usługodawca dokonuje niezwłocznej dezaktywacji Usług udostępnionych Użytkownikowi, natomiast Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego odinstalowania Aplikacji z Urządzenia Mobilnego.

 

 • 8

Zasady Płatności Za Usługi Systemu TRACKMAN

 1. System PETIO / TRAVMANw wersji podstawowej (Abonament PLAN 0 lub Starter) jest udostępniany nieodpłatnie dla użytkowników korzystających z lokalizatorów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Usługodawcę lub u autoryzowanych partnerów.
 2. System PETIO / TRAVMANw wersji płatnej (Abonament A,B i C) jest udostępniany dla użytkowników korzystających z lokalizatorów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Usługodawcę lub u autoryzowanych partnerów PETIO / TRAVMANpo dokonaniu opłat abonamentowych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Usługodawcę.

 

 • 9

Sprzedaż Lokalizatorów

 1. Usługodawca prowadzi dystrybucję Lokalizatorów, niezbędnych do prawidłowego korzystania przez Użytkowników z Systemu PETIO / TRAVMANza pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowymdatamatica.pl lub w serwisie Allegro.
 2. Zamówienia składane na Lokalizatory oznaczają akceptację Regulaminu zamieszczonego w sklepie internetowym.
 • 11

LICENCJA

 1. Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji wyłącznie w ramach świadczenia Usług Systemu PETIO / TRAVMAN(dalej „Licencja”).
 2. Licencja ma charakter niewyłączny i nieograniczony terytorialnie. Licencja na korzystanie z Aplikacji udzielana jest bez dodatkowych opłat z tytułu jej udzielenia.
 3. Licencja na korzystanie z Aplikacji udzielana jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy.
 4. Uzyskanie przez Użytkownika Licencji na korzystanie z Aplikacji nie jest związane z uprzednim uiszczeniem Abonamentu i następuje z chwilą zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym. Licencja udzielana jest na korzystanie z Aplikacji za pośrednictwem jednego Urządzenia Mobilnego.
 5. Licencja umożliwia korzystanie z Aplikacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego (tj. zgodnego z Regulaminem) korzystania z Usługi
 6. Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji, bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) jednego Urządzenia Mobilnego, w tym w celach związanych z instalacją Aplikacji,
  2. utrwalenie w pamięci jednego Urządzenia Mobilnego oraz wyświetlania w tym Urządzeniu Mobilnym,
  3. tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia Mobilnego, niezbędne do instalacji Aplikacji oraz korzystania z Aplikacji,
  4. przystosowanie Aplikacji do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia Mobilnego (konfiguracja sprzętowa i programowa).
 7. Zabronione są jakiekolwiek działania Użytkownika związane z:
  1. samodzielną modyfikacją programistyczną Aplikacji,
  2. wyodrębnienie jakichkolwiek części składowych Aplikacji, a także jej modyfikowanie lub dekompilacja oraz jej użytkowaniem w oderwaniu od Systemu TRACKMAN
  3. uzyskiwaniem informacji w sposób inny niż od Usługodawcy lub partnerów Usługodawcy o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji,
  4. pobieraniem Aplikacji z innego źródła aniżeli wskazane przez Usługodawcę,
  5. korzystaniem z Usług niezgodnie z Regulaminem, w tym wskutek podjęcia działań zakazanych Regulaminem lub obowiązującym prawem.
 8. Naruszenie przez Użytkownika zasad licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

 • 12

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW

 1. Usługodawca świadczy Usługi Systemu PETIO / TRAVMANw sposób stały i nieprzerwany, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności Systemu PETIO / TRAVMANlub Serwisu TRACKMAN. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu powiadamiania Użytkowników o planowanych czynnościach konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności, za pośrednictwem Serwisu TRACKMAN.
 3. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Aplikacji oraz stron Serwisu PETIO / TRAVMANw tym do logotypu, a także do układu i kompozycji tych elementów, umieszczonych w Aplikacji i Serwisie PETIO / TRAVMANprzysługują Usługodawcy. Zabronione jest ich wykorzystywanie przez Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za pisemną zgodą uzyskaną od Usługodawcy.
 4. Usługodawcy przysługują wszelkie uprawnienia (w tym licencje, prawa autorskie i upoważnienia) pozwalające na świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usług w ramach Systemu TRACKMAN.
 5. Użytkownik nie posiada praw do prezentowania lub innego wykorzystywania Aplikacji w celach komercyjnych lub wykraczających poza dozwolony użytek.
 6. Część serwerowa systemu PETIO / TRAVMANjest udostępniana przez Usługodawcę na zasadach licencji open source Apache License 2.0 a kody źródłowe umieszczone są w serwisie GitHub.

 

 • 13

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utratę przez Użytkownika danych lub ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z Urządzenia Mobilnego, nieprawidłowego działania lub wad Urządzeń Mobilnych, którymi posługuje się Użytkownik,
  2. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości świadczenia usługi będące następstwem siły wyższej,
  3. nieprawidłowe działanie transmisji danych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych,
  4. skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas procesu rejestracji,
  5. szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Systemu PETIO / TRAVMANw sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  6. skutki niepoprawnego działania Aplikacji, wynikających z zainstalowania Aplikacji niezgodnie ze wskazówkami Usługodawcy lub będących następstwem braku opłacenia Abonamentu za korzystanie z Systemu TRACKMAN.
 2. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie, w tym dokonywać cesji wierzytelności.
 3. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy dokonywać potrącenia swych wierzytelności wobec Usługodawcy z bieżących wierzytelności Usługodawcy.

 

 • 14

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie Umowy i Polityki Prywatności udostępnionej w serwisie trackman.pl, w związku z realizacją usług oferowanych w ramach Systemu PETIO / TRAVMANw tym rozpatrywania reklamacji.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są także przez Usługodawcę po uzyskaniu zgody Użytkowników w określonych przez Usługodawcę innych celach związanych ze świadczeniem przez niego usług, w szczególności w celach statystycznych i w celach rozliczeniowych.
 3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 – dalej zwanej „UODO”).
 4. W zakresie opisanym powyżej dane osobowe podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji lub w trakcie obowiązywania Umowy mogą służyć do weryfikacji, czy Użytkownik spełnia określone w Regulaminie wymagania.
 5. Wykorzystywanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika do celów marketingowych oznacza ich wykorzystanie w szczególności do przesyłania Użytkownikowi drogą elektroniczną informacji handlowych, dotyczących Usługodawcy, jego usług, partnerów handlowych Usługodawcy i ich usług, wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może zostać odwołana przez Użytkownika w każdym czasie.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z UODO, w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych oraz możliwość ich poprawiania. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sposób sprzeczny z przepisami UODO.
 7. Usługodawca stosuje szczególne zasady bezpieczeństwa związane z zachowaniem prywatności Użytkowników i ochroną ich danych osobowych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych. W szczególności Usługodawca zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Usługodawcy czynności związane z Systemem TRACKMAN.

 

 • 15

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownikowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług Systemu PETIO / TRAVMANprzez Usługodawcę, a także w zakresie umowy sprzedaży Lokalizatorów zawartej poprzez dowolny sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę.
 2. Lokalizatory oferowane przez Usługodawcę są fabrycznie nowe. Usługodawca odpowiada za ich wady fizyczne i prawne na podstawie art. 556 i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121). Każdy towar kupiony od Użytkownika podlega reklamacji z zachowaniem terminów i warunków określonych przepisami prawa, o ile posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z umową.
 3. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko lub firmę),
  2. adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),
  3. przedmiot reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Usługodawcy lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@datamatica.pl
 6. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni i udziela Użytkownikowi odpowiedzi na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji albo pisemnie na wskazany w reklamacji adres pocztowy.

 

 • 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin i zawarta na jego podstawie Umowa podlegają prawu polskiemu.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 3. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Umowy zawartej pomiędzy Stronami podlegają rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), a także inne stosowne regulacje prawne.
 5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.01.2017 roku.